I love my Mommy #shortsvideo #dog #video #cute #puppyvideos #samoyeddogs #ytshorts #samoyedpuppy – Dogs